اعمال حاکمیت و تصدی، و مسئولیت مدنی دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 ریاست دانشگاه عدالت

چکیده

اعمال تصدی و حاکمیت، و مسئولیت مدنی دولت
بر اساس نظریه « اعمال تصدی و حاکمیت »، که توسط حقوق دانان عمومی فرانسه مطرح شده و روزگاری طرفداران زیادی نیز داشته، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئولیت دارد.
این تفکیک از نظر حقوقی نه بر واقعیت مبتنی است و نه تناسبی با حقیقت اعمال اداری دارد؛ زیرا تمام اعمال دولت در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است و هیچگاه نمی توان دولت را با اشخاص خصوصی قیاس کرد. از نظر فقهی نیز بر اساس روایات متعددی، مصونیت دولت در اعمال حاکمیت قابل دفاع نبوده و بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات ناشی از اعمال-حاکمیت معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی نیست.
واژگان کلیدی: اعمال تصدی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی -دولت- مصونیت دولت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات