تحلیل رژیم حقوقی میادین مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

میادین مشترک بخشی از منابع طبیعی هستند که در ساختار طبیعت از مرزهای زمینی و دریایی تعیین شده بوسیله حاکمیت سیاسی عبور می کنند و امتداد آنها در قلمرو کشور دیگر وارد می شود. برای مفهوم سازی، از اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فراملی یا منابع طبیعی بین المللی کاربرد دارد. این واژگان صرفاً برای منابع طبیعی موجود در نقاط صفر مرزی فیمابین کشورها که محل اختلاف آنها واقع شده کاربرد دارد. گرچه از منظر قواعد حقوقی حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، و میادین مشترک واقع در فلات قاره مورد شناسائی و رسمیت یافته است اما در خصوص منابع طبیعی و میادین مشترک بین کشورها، خلاء های حقوقی و مالکیتی موجود هست. با وجود این دامنه اختلاف، رویه دولتهای دخیل در موضوع ، و نیز نهادها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی برمبنای همکاری کشورهای مرتبط در بهره برداری مطلوب از این منابع هست. منابع مشترک طبیعی درمرزهای ایران موجود بوده که متأسفانه این میادین بطور یکجانبه مورد بهره برداری قرار می گیرد که منافع اقتصادی و سیاسی ایران را مورد تهدید قرار داده و در این خصوص خلاء های قانونی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات