مفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه عدالت

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد می‌نماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار می‌یابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظام مستقرِّ مبتنی بر این قانون را با مشکل‌ها و چالش‌ها مواجه خواهد ساخت. اهمیت این امر تا حدی است که بسیاری از حقوق‌دانان اساسی به بررسی و تتبع در مفاهیم این قانون پرداخته و آراء خویش را پیرامون آن بیان نموده‌اند. در ادامه پژوهش پیش‌رو با توجه به اهمیت بسیار تتبع در مفاهیم اساسی قانون اساسی به تدبر در مفهوم نظارت با توجه به اختلافاتی که در آراء نظریه پردازان پیرامون آن در اصل 99 مشاهده می‌شود پرداخته خواهد شد. لکن در ابتدای امر لازم است برخی اقسام و معانی و مفاهیم متعدد این مفهوم به اجمال بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات