بازتاب تضمین و رعایت حریم خصوصی شهروندان در نظام شرع و قانون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا دانشگاه عدالت

چکیده

حریم خصوصی یک مفهوم سیال است که امروزه به طرز رو به گسترش و الهام بخشی در ادبیات حقوقی و به ویژه مباحث حقوق شهروندی در حال شیوع است لذا در این مقاله سعی گردیده به منظور تبیین مبانی قانونی تضمین و رعایت حق به حریم خصوصی و هم چنین مبانی شرعی و احکام دینی مربوط به تضمین و رعایت حریم خصوصی پرداخته شود.ابتدا به تشریح مفاهیم حریم خصوصی و در مرحله‌ بعد تلاش شد مصادیق حریم خصوصی و تکالیف قانونی دولت در ارتباط با تضمین و رعایت آنها مورد تحلیل و همچنین موازین شرعی تبیین شود.و حریم خصوصی در حوزه‌های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات ، حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته‌بندی و به طور منفرد و در بطن قواعد مختلف نظام حقوقی ایران- اعم از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به سایر قوانین گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح مورد حمایت قرار گرفته‌اند.و نتایج تحقیق نشان داد علل موجهه‌ی جواز نقض حریم خصوصی در موارد معین دارای استثنائات وارده بر اصل کلی رعایت حریم خصوصی مبتنی بر و ضوابط قانونی و جدا از شرع می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات