حقوق پناهندگان: منابع، اسناد و چالش های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

در قرن حاضر نیز شاهد جنگ ها و نزاع حکومت ها و اعمال خشونت علیه بشریت هستیم که به دنبال افزایش پناهندگان را در پی دارد که مستلزم ارائه راهکارهای جدید می باشد. در قرن بیستم اقدامات پراکنده ای بین برخی دول در خصوص پناهندگان صورت گرفته است و بر اساس معاهداتی کشورهای پذیرنده پناهنده تسهیلاتی در خصوص روادید کار و اقامت و بهره مندی از قوانین آن کشور، اختصاص داده اند. دولت های عضو کنوانسیون نیز برداشت های جدید از کنوانسیون های مربوط به پناهندگان دارند و چارچوب های وسیع تری برای حمایت از پناهندگان را مورد تأکید قرار می دهند. سازمان ملل و مجامع کشورهای مختلف، اعلامیه ها، قطعنامه ها و میثاق های متعددی در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده اند که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. از حیث نظری و حقوقی، مشکل آوارگان مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی کافی و برخورد سلیقه ای و تفسیرهای متفاوت از مقررات، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. چالش اساسی مربوط به پناهندگان، کافی نبودن مقررات الزام آور و ضمانت های اجرایی لازم برای تحقق مفاد کنوانسیون ها تفسیر های متفاوت و رفتارهای متفاوت دولت هاست.

کلیدواژه‌ها