حقـوق مالیـه از دیدگـاه شریعت اسـلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

چکیده :
سیاست مالی در اقتصادهای غیر دینی ، دستیابی به رفاه را هدف خود قرار می دهد . مقصود از رفاه کسب حداکثر منافع فردی در جهان مادی بدون توجه به نیازهای معنوی انسان است . سیاست مالی در اینگونه کشورها تخصیص بهینه منابع ، تثبیت اقتصادی ، رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد را هدف قرار می دهد . در حکومت اسلامی ، سیاست
مالی تنها یکی از ابزارهای متعددی است که در راستای دستیابی به اهداف شریعت به کار گرفته می شود . به نظر می رسد یکی از اهداف شریعت ارتقای سطح رفاه مردم از طریق حفظ ایمان ، جان ، اندیشه ، اولاد و اموال آنهاست . هر آنچه که
به صیانت موارد پنجگانه فوق کمک کند ، منافع عمومی را بیشتر تأمین می کند و مسلما مطلوب تر خواهد بود . پایه و اساس شریعت را همانا خردورزی و ارتقاء رفاه مردم در این دنیا و جهان آخرت تشکیل می دهد . رفاه به نوبه خود مستلزم برقراری عدالت ، عطوفت ، شادمانی و خردمندی است .
هر چند به نظر می رسد اهداف سیاست مالی در دولت اسلامی همان سایر اهداف سایر دولتهاست . هدف دولت اسلامی تنها دست یابی به رفاه انسانها در این دنیا نیست و مفهوم رفاه از دیدگاه اسلامی از عمومیت و جامعیت برخوردار است و زندگی انسانها در جهان آخرت را نیز شامل می شود . بنابراین در تعیین چارچوب های سیاست مالی دولت اسلامی، به ارزش های اخلاقی اسلام نیز باید توجه شود .

کلیدواژه‌ها