بررسی کلی قانون اساسی شایسته و مولفه های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه عدالت

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از جدیدترین ره آوردهای حقوق اساسی ، قانون اساسی شایسته است. نهضت دستورگرایی در گذشته موجب پیدایش جنبش قاون اساسی خواهدی در کشورهای جهان گردید و متعاقب آن اکثریت قریب به اتفاق کشورها، دارای قاون اساسی مدون و نوشته گردیدند.
قانون اساسی شایسته اما مفهومی کاملاً مدرن است و به نهضت جهانی حقوق بشر مربوط می‌شود که دارای عناصر و مؤلفه‌هایی است که آن را با مفهوم حقوق بشر قرین می‌سازد. قانون اساسی شایسته، آن قاون اساسی است که بیشتر عناصری از مؤلفه‌هایی مثل حقوق بشر، آزادی‌هایی بنیادین، حاکمیت ملی، حاکمیت قاون و انصاف و عدالت را در اصول و مواد خود جای داده باشد و دولت ها و اتباع کشورها را به یک نوع صلح پایدار و همزیستی جهانی عادلانه دعوت کند. هر قانون اساسی‌ بر پنج محور اصلی استوار می‌‌باشد، در صورتی می‌تواند شایسته قلمداد گردد، که پنج مورد حقوق و آزاریهای بنیادین، حاکمیت مردم ، حاکمیت قانون، حقوق بشر و عدالت و برابری که خود نیازمند تحقق مجزایی است که خارج از وظیفه این مقاله می باشد .

کلیدواژه‌ها