پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت (EPLR) - اهداف و چشم انداز