پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت (EPLR) - پرسش‌های متداول