پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت (EPLR) - واژه نامه اختصاصی