پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت (EPLR) - فرایند پذیرش مقالات