پژوهشنامه حقوق عمومی عدالت (EPLR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله